Rodo
Twój koszyk jest pusty

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowychAdministrator danych:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych na adresy e-mailowe, fizyczne, na numery telefonów wymienione w niniejszym serwisie lub przekazanych osobiście są firmy:

TOKTRO, NIP: 592-185-93-52

Dane kontaktowe

Z administratorem danych można kontaktować się pisemnie na adres email: biuro@toktro.pl lub telefonicznie +48 888 44 84 84

Cele przetwarzania danych
Dane będą przetwarzane w celu:
- rejestracji Użytkownika w systemie zamówień oraz zapewniania obsługi Użytkownika,
- sporządzenia i przesłania oferty handlowej,
- zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz świadczenia usług,
- rozpatrywania skarg i reklamacji,
- w celach archiwalnych zgodnie z wymogami prawa,
- dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami.
- dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych.

- Zgromadzone danye mogą być użyte w celach marketingowych jedynie na podstawie odrębnej zgody osoby lub firmy, której dane dotyczą.
- Po wyrażeniu zgody, dane osobowe mogą być wykorzystane w celu okresowego przesyłania informacji na temat świadczonych usług lub oferowanych produktów.
- Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych lub ich ograniczenie jest możliwe w każdym momencie przez przekazanie stosownej informacji do administratora danych za pośrednictwem poczty e-mail, SMS-a, tradycyjnej poczty lub telefonicznie.


Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane:
- do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu realizacji umowy, świadczenia usługi,
- do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.


Zakres i rodzaj danych osobowych oraz dobrowolność ich podania

Wymagane są jedynie niezbędne dane umożliwiające:
- sporządzenie umowy,
- wykonanie umowy,
- wystawienie faktury,
- przesłanie oferty,
- dostawa towaru i kontrola jej prawidłowego i terminowego przebiegu.

W przypadku świadczenia usług dla firm mogą być wymagane następujące dane:
- Nazwa firmy.
- Adres firmy.
- NIP firmy.
- Regon firmy.
- Numer telefonu firmy.
- Adres wysyłki.
- Adres e-mailowy firmy.
- Imię i/lub Nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy przedstawiciela firmy lub osoby do kontaktu.

W przypadku świadczenia usług dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej mogą być wymagane następujące dane:
- Imię i nazwisko.
- Adres wysyłki.
- Adres e-mailowy.
- Numer telefonu.
- Numer Pesel.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania wymienionych danych osobowych, może okazać się niemożliwe zawarcie umowy, świadczenie usług, przygotowanie oferty handlowej, przesłanie towaru itd.

Odbiorcy danych

Dane mogą być przekazywane podmiotom związanym bezpośrednio z wykonaniem usługi, realizacją umowy lub zamówienia takim jak :
- firmy świadczące usługi spedycyjne i pocztowe,
- organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania obowiązków wymaganych przepisami prawa (np. Urząd Skarbowy - comiesiięczny obowiązek przesyłania plików JPK),
- podmiotom świadczącym dla nas usługi prawne, księgowe, podatkowe lub doradcze.

Przekazywanie danych poza EOG

Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Macie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych.
Prawa osób, których dane są przechowywane i przetwarzane, są wymienione w ustawie
z dnia 10 maja 2018 r. "O ochronie danych osobowych". W/w ustawę można znaleźć np. na stronach "http://prawo.sejm.gov.pl".